Byerne forandrer sig løbende

Byerne forandrer sig løbende

Byer, landsbyer og det åbne er land er levende organismer, der hele tiden udvikles, fornyes og forandres. Det sker hver dag, at der opføres nye bygninger, nedrives, udbygges eller ændres på bygninger. En del af disse forandringer er sket på kommunalt initiativ, men den største byggeaktivitet står private bygherrer for.

Fortætning af bymidter og boligbebyggelser
Ud fra et synspunkt om at byspredningen med nye store parcelhusgrunde skal begrænses i Danmark, har lovgivningen længe lagt op til, at bymidterne og boligområderne i forstæderne skal fortættes. Det har betydet, at bebyggelsesprocenterne på grunde i bymidt-erne generelt er blevet sat op. Det har især i Esbjerg by ført til, at mange mindre bygninger er revet ned og erstattet af større nybyggeri, dog på en måde så områdets karakter er forsøgt fastholdt. Der er samtidig en stor efterspørgsel på boliger i bymidterne og ønske om mere liv i byerne. Derfor er det vigtigt med mulighed for fortætning i bymiljøerne. Mange steder er der etableret taglejligheder, hvor der tidligere var uudnyttede tagrum. Dette har sat gang i mange ombygninger f.eks. med nye trappe-tårne og altaner. I de senere år er der også opført højere huse i kanten af Esbjergs bymidte. Også Ribe bykerne har haft en vis fortætning. I de eksisterende parcelhusområder er der samtidig ønsker om at nedrive huse og erstatte dem med rækkehuse. Det er vigtigt, at fortætning i byer og i boligområder sker efter en samlet vurdering og planlægning.

Ny erhvervsbebyggelse
Der er stor opmærksomhed på kommunens erhvervsområder og mange ønsker om erhvervsbygninger, der markerer sig. Der skal gøres en særlig indsats for, at specielle erhvervsbyggerier langs indfaldsvejene og andre markante steder præsenterer sig med harmonisk og spændende arkitektur og et miljø i samspil med landskabet/omgivelserne.