Enkel arkitektur

Enkel arkitektur

Landsbyerne kan groft opdeles i vadehavslandsbyerne og landsbyerne inde i landet. Den traditionelle bebyggelse i landsbyerne og i det åbne land spænder vidt fra enkle småhuse til store gårdejendomme. Forskelligheden bindes sammen af længehuset, lave bygnings-højder og ens brug af materialer med grundmurede facader opført i røde sten, pudsede facader, småsprossede vinduer og stråtage eller røde tegltage.

Landsbymiljøer
Den traditionelle landarkitektur og de oprindelige snoede vejforløb skaber en særlig karakter, der er vigtig at bevare. Gårdejendomme inde i landsbyerne er med til at sikre landsbypræget. De fleste landsbyer har en kirke og en kro, der oprindeligt har været byens sociale og kulturelle omdrejningspunkt. Oftest danner de i samspil et fint miljø. Selvom de historiske bygninger ikke længere er i drift, kan bygningerne være vigtige for at bevare sporene af det oprindelige bycentrum. For at bevare landsbypræget er det vigtigt at bevare det grønne udtryk omkring vejene med græsrabatter og vejtræer. Vadehavslandsbyerne er i en klasse for sig. De er mindre påvirkede af nybyggeri, og landsbymiljøerne og de gamle ejendomme er her ofte mere velbevarede. I vadehavslandsbyerne ses ofte en meget præcis afgrænsning mod landskabet.

Spor efter andelsbevægelsen
Et karakteristisk træk i landsbyerne er de tydelige spor af andelsbevægelsen. I landsbyer landet over opførtes fra slutningen af 1800-tallet stribevis af andelsbyggerier som brugsforeninger, mejerier, korn- og foderstofforretninger m.fl. Bygningerne blev typisk opført i stilen bedre byggeskik, og særligt i brugsforeningerne går en række genkendelige arkitektoniske træk igen.

Vedligehold og nybyggeri
Ældre bygninger på landet og i landsbyer er typisk udført med harmoniske proportioner og gode solide materialer. Manglende eller forkert vedligehold giver desværre flere steder bygningerne et nedslidt præg og et rodet arkitektonisk udtryk, der skæmmer helhedsbilledet. Landsbymiljøerne er sårbare overfor nye fremmedartede materialer, formsprog og bebyggelsesstrukturer. De intime miljøer kan let forstyrres. Når byggeriets skala, udtryk og placering indpasses i helheden, kan nyt og moderne byggeri understøtte landsbyen.

Bebyggelse uden for landsbyerne
I det åbne land er det særligt vigtigt at tage hensyn til de landskabelige værdier. I takt med at især landbrugets driftsbygninger vokser i skala og omfang, bliver det landskabelige hensyn og beplantningen ved gårdene stadig vigtigere.